نویسنده = علی.نژاد، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 151-178

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری