نویسنده = اویسی عمران، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب شاخص‌های ارزیابی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 141-157

رمضانیان محمدرحیم؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران