نویسنده = سعدآبادی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 35-62

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی