نویسنده = زرابادی پور، اویس
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

دوره 12، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 125-124

مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور