نویسنده = سیمیاری، کاووس
تعداد مقالات: 2
1. مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 151-178

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری


2. انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 41-60

علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری