دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 5-198 
3. مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

صفحه 61-94

ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح


4. طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

صفحه 95-113

اصغر آقایی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ وجه اله قربانی زاده؛ فتاح میکائیلی