دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 1-182 
3. روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

صفحه 45-65

مقصود امیری؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ حمید تابلی