دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 1-145