دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 1-211 
3. انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی

صفحه 73-96

سعیده کتابی؛ اصغر حق شناس؛ علیرضا حدادیان