دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 1-146 
5. آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها

صفحه 89-122

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید امیر رضا ابطحی