دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 1-294 
10. معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

صفحه 217-238

میرزا حسن حسینی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ سمیه علوی نژاد