کاربرد روش شناسی های رویه پاسخ، رگرسیون فازی و الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی عوامل موثر در فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو

هادی همتیان؛ میثم سر رشته دار؛ حسن هادی پور

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 163-186

چکیده
  هدف این مطالعه بهینه سازی فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو می باشد. با توجه به نقش حساس مجموعه اکسل بالاخص کاسه چرخ خودرو، به دلیل مرتبط بودن آن با ایمنی سرنشینان، بررسی فرایند تولید و مونتاژ و انجام آزمایش های کنترل کیفی حین این مراحل از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت بالای سه عامل اصلی قطر توپی قسمت کاسه نمد، ...  بیشتر