عوامل موثر بر شاخص بی‌ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت فلزات اساسی)

حسن هادی پور؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ یعقوب علوی متین؛ کمال الدین رحمانی

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 181-207

https://doi.org/10.22054/jims.2021.57264.2581

چکیده
  بازار سرمایه به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار همانند سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارای ریسک بوده و تحت تأثیر سرریز نوسانات و بی ثباتی‌ها از سایر بازارها می‌باشد. این أمر در مواجه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازار بورس می‌گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌ تلاطم شرطی، به بررسی عوامل موثر بر شاخص بی‌ثباتی ...  بیشتر