طراحی چندهدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی

مسعود ربانی؛ ندا معنوی زاده؛ امیر فرشباف گرانمایه

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 5-35

چکیده
  در این مقاله، مسألهی طراحی شبکه زنجیره تأمین به صورت برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط فازیچندهدفه مدلسازی شده است که اهداف آن را بیشینهسازی ارزش خالص فعلی درآمد، کمینهسازیتأخیر دریافت محصول توسط مشتری و همچنین بیشینه سازی قابلیت اطمینان تأمینکنندهها با در نظرگرفتن ریسک تقاضا، عرضه و اختلال تشکیل میدهند که از رویکرد برنامهریزی امکانی ...  بیشتر