مدلسازی دو هدفه مسئله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و محدودیت های فضای انبار و بودجه و حل آن با رویکرد های مختلف مسائل چند هدفه

مرضیه کریمی؛ سید حمیدرضا پسندیده

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 23-40

چکیده
  مسئله روزنامه فروش از نوع سیستم های موجودی تک دوره ای است که در زندگی واقعی ما بسیار رایج است.با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی مسئله روزنامه فروش با در نظر گرفتن محدودیت های تخفیف کهشامل تخفیف کلی و نموی است و محدودیت بودجه و فضای انباار باا دو هاد دداکررساازی ساود و ساطخدمت میپردازد.این اهدا با ارائه یک مدل غیرخطی مدلسازی ...  بیشتر