مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل زاده

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 59-104

https://doi.org/10.22054/jims.2019.40084.2270

چکیده
  امروزه، برای سازمانها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامین‌کننده و روابط با تامین‌کننده بقا یابند و یا مزیت رقابتی کسب کنند، بنابراین برای تحقق نیازهای شرکت تولیدکننده، تامین‌کنندگان باید مدیریت و توسعه داده شوند. از طرفی توسعه‌ی تامین‌کننده نیازمند معرفی معیارهایی دقیق و جامع است. هدف این مقاله، شناسایی ابعاد و مقوله‌های توسعه‌ی ...  بیشتر

مقایسه روش های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی

جعفر رضائی؛ منصور اسماعیل زاده

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله روشی برای مقایسه مدلهای مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی ارائه می شود. هدف ارائه روشی کمی برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی است. روش ارائه شده بسیار ساده و برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی بدون محدودیت تعداد مدل ها قابل کارکرد است. مدل های مورد استفاده در این مقاله شامل مدل ...  بیشتر