مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 39-73

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4168

چکیده
  در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی زنجیرۀ تأمین، هر تلاشی برای کاهش یک ریسک می تواند منجر بهکاهش یا افزایش دیگر ریسک ها شود؛ بنابراین دست یافتن به تصویری کلی از ریسک های زنجیرۀ تأمین وروابط بین آنها ضروری و منجر به استراتژی کاهش ریسک مؤثرتر و جامع تر می شود. هدف این مقاله شناساییو استخراج ساختار روابط ریسک های بالقوه زنجیرۀ تأمین با ...  بیشتر

ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

ابوالفضل کزازی؛ مقصود امیری؛ فاطمه رهبر یعقوبی

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 49-79

چکیده
  پژوهش حاضر کاربرد روش های تصمیم گیری با شاخص های چندگانه را در ارزیابی و انتخاب استراتژی های شرکت تماد مورد ملاحظه قرار می دهد. بدین منظور در مرحله اول با تشکیل گروه خبرگان در شرکت تماد، استراتژی های شرکت از طریق ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و در مرحله دوم، استراتژی های حاصله توسط تکنیک ELECTRI III رتبه بندی شده ...  بیشتر

مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 49-73

چکیده
  با وجود آنکه ضرورت و اهمیت چابکی زنجیره تامین در بسیاری از صنایع چه از نظر علمی و چه از بعد تجربی بر کسی پوشیده نیست و همچنین لزوم سرعت عمل، پاسخگویی به مشتریان، تغییرات روز افزون بازار و نیازهای مصرف کنندگان، لزوم انعطاف هر چه بیشتر در سازمان ها و تولید، حرکت به سمت ایجاد شبکه در حوزه فیزیکی و مجازی، حذف اتلاف ها در سازمان امروزه از ...  بیشتر

عوامل موثر بر توسعه صنعت کاغذ روزنامه در کشور و راهکارهای پیشنهادی در زمینه سیاستهای حمایتی دولتی

ابوالفضل کزازی؛ حسین عبودی؛ مهدی حداد زاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 63-83

چکیده
  سیاست حذف یارانه غیر مستقیم و تبدیل آن به یارانه های مستقیم از سیاست های اصلی کشور طی برنامه های گذشته بوده است و دولت طبق برنامه چهارم توسعه موظف به ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه تولید به سمت مصرف شده است. طی سالهای اخیر شاهد هستیم که یارانه توزیع کاغذ روزنامه کشور همواره بصورت غیر مستقیم و بوسیله ...  بیشتر

الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل کزازی؛ یحیی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 31-71

چکیده
  امروزه اندیشه مشتری مداری و جلب وفاداری مشتری در کنار بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر بخشی و کارایی سازمان هایی را که می خواهند در رقابت جهانی حضور چشمگیر داشته باشند افزایش داده است. فزونی عرضه کالا و خدمات توسط مشتری، سازمان های نوین را وادار کرده است که ضمن پاسخگویی به انتظارات مشتریان همواره در راستای ارتقاء کیفیت ...  بیشتر