شناسایی و ارزیابی شاخص های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

سعید رعیت پیشه؛ رضا احمدی کهنعلی؛ میثم عباسی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 145-180

https://doi.org/10.22054/jims.2019.3955.1556

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی است. رویکرد پژوهش، اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌هاست. این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخص‌های پایداری زنجیره تامین از پژوهش‌های پیشین، و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا شروع شده است. سپس شاخص‌های شناسایی شده براساس ...  بیشتر