تغییرات ساختاری و تأثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ طاهره کریمی دستنایی

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 119-136

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران بوده است.شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی ISIC دورقمیبرای سال های 8831 8811 محاسبه شده و سپس با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر تغییرات -ساختاری بر اشتغال صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که صنایع ...  بیشتر