روش تصمیم گیری جدید بر مبنای شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برای انتخاب پیمانکار در صنعت ساخت وساز

حسین گیتی نورد؛ سید میثم موسوی؛ بهنام وحدانی؛ حمید قادری

دوره 15، شماره 45 ، تیر 1396، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7608

چکیده
  افزایش پیچیدگی در مسائل تصمیمگیری موجب شده است تا گروهی از خبرگان به جای استفاده از یک خبرهبرای ارزیابی مسائل انتخاب پیمانکار مورداستفاده قرار گیررد بردین منررور، در ایرن م،الره، یرک روش جدیردشاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برر مبنرای ریسرک نرررات خبرگران بره منررور حرل مسر له ی انتخرابپیمانکار پیشنهاد میشود این در حالی است که ...  بیشتر