طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت )رویکرد مدل کانو فازی(

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 6-21

چکیده
  یکی از تکنیک های به کاررفته در مباحث کیفیتی مدل گسترش مشخصه های کیفیت است و یکیاز ابزارهای مورد استفاده در این روش، تکمیل خانه کیفیت و در نتیجه تعیین ضریب اهمیتخواسته های مشتری است. مدل کانو یک مدل کیفیت دو بعدی است که به تولید کنندگان کمکمی کند تا خواسته های مشتری را به پنج دسته اساسی، عملکردی، مهیج، بی تفاوت و معکوس تقسیمکنند. در این ...  بیشتر