بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

پرهام عظیمی؛ محمد رضا قنبری

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 133-161

چکیده
  با در نظرگیری افزایش روز افزون تقاضا برای فعالیتهای عملیاتی در بنادر، مدیران بنادر با چالش استفاده بهینهاز تجهیزات و تسهیلات بندری رو به رو میباشند. یکی از این چالشها جلوگیری از ماندگاری زیاد کشتیهادر بنادر م باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی ایجاد انبار موقت در بندر خدماتی شهید رجایی برایبارگیری غلات به کشتی با استفاده از یک ...  بیشتر