ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها

مسلم نیلچی؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ سیدحسین رضوی حاجی آقا؛ احمد بدری

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7989

چکیده
  با نگاهی به تعریف اقتصادی کارایی به معنای مصرف بهینه منابع برای تولید حداکثر خروجی ممکن می تواناهمیت این مفهوم را در نظام های مدیریتی درک نمود. مدیران اصولاً تلاش دارند با بهره برداری بهینه از منابعخود در راستای تولید خروجی ها، رضایت تمامی ذینفعان خود را برآورده سازند. این نکته در صنعت بانکداریایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است که ...  بیشتر