ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه های توسعه محصول جدید

سید مجتبی هاشمی مجومرد؛ مسعود کسایی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8115

چکیده
  تمایز از طریق توسعه محصول جدید یکی از موثرترین راه ها برای کسب موفقیت است اما با توجه نرخ شکستاین پروژه ها نمیتوان تنها با اتکا به یک پروژه توسعه محصول به موفقیت شرکت امید داشت. بنابراین باید سبدیاز پروژه های توسعه محصول جدید را انتخاب نمود. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از خبرگان نخست 3۲ معیار برای ارزیابی ...  بیشتر