شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکتهای تولیدی

فرزین رضایی؛ هادی حقیق

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 133-159

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین نسبت تمرکز بازار و بازده سهام و ارایهمدلی برای بیان این رابطه می باشد. داده های پژوهشی مدل تحقیق متشکل ازمتغیرهای مستقل شاخص تمرکز بازار )صنعت(، ارزش بازار، نسبت ارزش دفتری بهارزش بازار، اهرم مالی، بازده سهام یک دوره قبل و بتای پرتفوی صنعت و همچنینبازده سهام دوره جاری به عنوان متغیر وابسته می باشند. ...  بیشتر