خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها با رویکرد کوله پشتی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره

اعظم کشاورز حدادها؛ زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 229-255

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9112

چکیده
  انتخاب سبد بهینه از پروژهها، ازجمله تصمیمات استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای پروژه محورمی باشد؛ که به عنوان یکی از مراحل اصلی و موثر در مدیریت سبد پروژهها مطرح می گردد. به عبارت دیگر،پس از شناسایی و ارزیابی پروژههای مختلف، می بایست ترکیب بهینه ای از پروژه ها بر مبنای معیارهایمختلف انتخاب گردد. ازآنجایی که منابع سازمانها معمولاً ...  بیشتر