راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور

سعید رضا سلامی؛ مهدی گودرزی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 73-95

چکیده
  مقاله حاضر حاصل پژوهشی می باشد که به منظور بررسی وضعیت نظام مالکیت فکری در ایران و ارایه راهکارهای بهبود آن در جهت توسعه تکنولوژیکی کشور انجام شده است. در این پژوهش محققان پس از انجام مطالعات مختلف، شرکت در سمینارهای گوناگون و مصاحبه با خبرگان مالکیت فکری در داخل و خارج از کشور، سعی در شناخت و بررسی نظام مالکیت فکری در ایران، نحوه تعامل ...  بیشتر