استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

سیدمحمد اعرابی؛ گیتا یعقوبی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 97-123

چکیده
  استراتژی پدیده ای جهانی است. استراتژی صنعت لاستیک نیز به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم صنعت جهانی باید مدون باشد در این تحقیق به منظور تدوین استراتژی صنعت لاستیک، برنامه ریزی استراتژیک برای این صنعت طی شش مرحله توفان مغزی خبرگان در گروه دلفی تدوین گردید. الگوی جامع مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی می باشد که در ...  بیشتر