تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر

مهدی اجلی؛ عزت الله اصغری زاده؛ حسین صفری؛ ایمن قاسمیان صاحبی

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 27-55

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7987

چکیده
  با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافتهو تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیتدارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیتنظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ...  بیشتر