فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقر زاده آذر

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 55-73

چکیده
  در اوایل قرن گذشته، اصل تقسیم کار به عنوان عامل ایجاد خلاقیت در بنگاه های تولیدی و صرفه جویی اقتصادی معرفی و نیازهای ناشی از این اصول باعث سازماندهی بنگاه ها به شکل سلسله مراتبی و تمرکز بر وظایف و اختیارات رده های مختلف سازمانی گردید. این امر باعث جا به جا شدن هدف و وظیفه در سازمان ها شده و با افزایش بیشتر تقاضا و کمک گرفتن از اتوماسیون ...  بیشتر