تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

سید علی اکبر افجه؛ کبری بخشی زاده برج

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 1-28

چکیده
  عوامل اصلی تاثیر گذار روی فرایند جستجوی اطلاعات و به تبع آن تصمیم گیری برای خرید به وفور مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج تحقیقات نشان می دهد این عوامل عبارتند از: ویژگی های بازار، ویژگی های محصول، خصوصیات مصرف کننده و ویژگی های موقعیتی. در مورد خصوصیات مصرف کننده عواملی نظیر موقعیت اجتماعی، سن، میزان یادگیری و آشنایی افراد با انواع ...  بیشتر