نقش مدیریت کنکاش – سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی

وجه ا... قربانی زاده؛ امین اسد پور

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 125-166

چکیده
  امروزه محیط سازمان ها بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است و دگرگونی ها یکی پس از دیگری مدیران را با چالش های جدیدی رو برو می سازد. بقا و بالندگی در چنین محیط هایی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است که لازمه آن یادگیری و توجه به ویژگی های تاثیر گذار بر فرایند یادگیری سازمانی است. یکی از عوامل موثر بر فرایند ...  بیشتر