مشکلات و موانع پیاده سازی سیستم استاندارد ایزو در شرکتهای تولیدی ایران

سید فرامرز قرآنی

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 161-186

چکیده
  امروزه پاسخگویی مناسب و به موقع به نیازهای مشتریان به عنوان مهم ترین عامل موفقیت سازمانها در بازار رقابتی به شمار می آید و بسیاری از سازمانها برای تمدید و استمرار بقای خود در این بازار، تاکید زیادی بر مسئله کیفیت در تطابق با مدیریت کیفیت فراگیر و پیاده سازی استانداردهای ایزو اعمال می نمایند. این تحقیق کمی و توصیفی که در رابطه با مشکلات ...  بیشتر