شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای

حبیب اله سالارزهی؛ جاسم دژکام

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 115-139

چکیده
  خوشه سازی صنعتی امروزه تقریبا در کلیه کشورهای جهان انجام می گردد. در ایران نیز گرایش به بحث خوشه های صنعتی در محافل علمی و تصمیم گیری و نیز برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین بحث خوشه بندی و سیاست های خوشه محور ایجاد ضرورت رقابتی است. در حقیقت رقابت پذیری، نشان دهنده موفقیت خوشه است. در تحقیق حاضر به مروری بر ادبیات ...  بیشتر