یک مدلDEA برای ارزیابی اجرای زنجیره تامین پایداربا حضور خروجیهای نامطلوب و شاخصهای دو نقش ورودی وخروجی : کاربردی ازصنعت برق

مژگان پورعلیزاده؛ علیرضا امیرتیموری؛ محسن واعظ قاسمی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 139-192

https://doi.org/10.22054/jims.2020.43151.2330

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها یک روش مفید جهت اندازه گیری کارایی نسبی عملکردی و محیطی یک زنجیره تامین پایدار می باشد. بخش های یک زنجیره تامین براساس فعالیت اقتصادی دو نوع خروجی تولید میکنند و ورودی ها به دو دسته تحت دسترس پذیری عادی و مدیریتی افراز میشوند. این مقاله مدلی را برای تعیین کارایی یک زنجیره تامین جهت سرمایه گذاری روی نوع خاصی از ورودی ...  بیشتر

بهبود عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده کارا با استفاده از روش تقاطع ابرصفحه های سازای مجموعه امکان تولید در تحلیل پوششی داده ها

اکبر مرادی مجد؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22054/jims.2020.45015.2355

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک تخمین‌گر است. این تخمین‌گر سعی می کند که یک ارتباط بین ورودی های متعدد و خروجی های متعدد و همچنین تکنولوژی تولید را تخمین بزند. DEA واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) را به دو بخش واحدهای کارا و واحدهای ناکارا تقسیم بندی می‌کند. در این صورت واحدهای کارا مرجعی برای واحدهای ناکارا خواهد بود. در مدل‌های سنتیDEA بهبود کارایی ...  بیشتر