تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 35-80

https://doi.org/10.22054/jims.2018.20400.1713

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اهمیت نقش متغیرهای مالیْ در کنار متغیرهای عملیاتی و استخراج متغیرهای مذکور در یک شبکه زنجیره تامین به روشی نظام‏مند و عینی است. همچنین این مطالعه از طریق تحلیل‏های هم‏رخدادی نیز به دنبال کشف ارتباطات مستقیم و غیرمستقم متغیرها، خوشه‏بندی مفاهیم، تشکیل شبکه‏های هم‏رخدادی و محاسبه شاخص‏های ...  بیشتر