مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با تولید کنندگان ریسک گریز

مهدی نصرالهی

دوره 15، شماره 45 ، تیر 1396، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7606

چکیده
  رقابت های بسیار شدید در بازار و نیز تقاضای متنوع مشتریان در سال های اخیر تولید کنندگان را مجبور به ارائهمحصولات خود به همراه سیاست های متفاوت وارانتی کرده است. در این میان، سیاست وارانتی تسهیم هزینهیکی از پرکاربردترین سیاست های وارانتی می باشد. این مطالعه با هدف حداکثر سازی سود تولید کننده بهتوسعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی ...  بیشتر