ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی

علی ربانی؛ حبیب زارع؛ فروغ بهنیا

دوره 11، شماره 31 ، دی 1393، ، صفحه 85-100

چکیده
  تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی "هر گاه خراب شد تعمیر می شود" به سمت جستجو برای انتخاب مناسب ترین برنامه نت، می تواند به سود دهی واحدهای اقتصادی منجر شود. پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی می باشد. بر این اساس برای تعدادی از پمپ های آب، روغن ...  بیشتر