عوامل کلیدی موفقیت و طراحی الگوی آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادهادرسازمان های دولتی ایران( سازمان های صنعتی و غیرصنعتی)

بهروز رضایی منش؛ جعفر آهنگران

دوره 11، شماره 31 ، دی 1393، ، صفحه 150-127

چکیده
  علیرغم گسترش علاقه بین مدیران دولتی ایران برای استقرار نظام پیشنهادها در سازمان های تحت مدیریت و وجود الزامات قانونی برای چنین اقداماتی، دانش ما از عوامل کلیدی تاثیر گذار بر استقرار موفقیت آمیز نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی محدود است. برای بسط دانش مرتبط با "عوامل کلیدی موفقیت نظام پیشنهادها"، جستار حاضر بر اساس یک پیمایش مقطعی ...  بیشتر

عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده

بهروز رضایی منش؛ مهدی نوربخش

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 123-146

چکیده
  نوشتار حاضر بر اساس پژوهشی توصیفی – پیمایشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می باشد که بر روی 84 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادی وزارت تعاون اجرا و تدوین شده است. مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مبدع الگوی سازمانهای یادگیرنده یعنی پیتر سنگه است. وی در کتاب خود تحت عنوان پنجمین فرمان، عوامل موثر بر ایجاد سازمان ...  بیشتر