طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 1-21

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیر هى تأمین ب هدلیل جهان یشدن بازارهای کس بوکار، اهمیت بیشتری پیدا کردهاست. با افزایش پیچیدگی، سطح نبود اطمینان و ریسک موجود در زنجیره نیز افزایش م ییابد. از ای نرومدیریت ریسک زنجیر هى تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازما نها قرار گرفته است. یکیاز خطرهای موجود در زنجیر هى تأمین، ریس کهای وارده از ناحی هى تأمی ...  بیشتر

حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 75-94

چکیده
  بهینهسازی چیدمان قطعات کاربردهای فراوانی در صنایع برش ورق فلزی، برش الوار، تولیدشیشه، کاغذ و پوشاک دارد و به دلیل اهمیت کاهش ضایعات، روش های زیادی برای حل اینمسأله ارائه شده است. یکی از بهترین روشها استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات میباشد.در این پژوهش، مسألهی برش دوبعدی با تقاضا مورد بررسی قرار میگیرد. در این مسأله باید ...  بیشتر