انتخاب شاخص‌های ارزیابی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

رمضانیان محمدرحیم؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 141-157

چکیده
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تحلیل پوششی داده‌ها از اهمیّت به‌سزایی برخوردار است و نمرات کارایی واحدها به شدّت از مجموعه متغیرهای انتخابی تأثیر می‌پذیرند. در این پژوهش، روشی برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، بر‌اساس آنالیز تشخیصی ارائه شده‌است. در این روش اهمیّت نسبی متغیرها در تعیین عضویت واحدها در دو گروه متغیر وابسته ...  بیشتر