یک مدلDEA برای ارزیابی اجرای زنجیره تامین پایداربا حضور خروجیهای نامطلوب و شاخصهای دو نقش ورودی وخروجی : کاربردی ازصنعت برق

مژگان پورعلیزاده؛ علیرضا امیرتیموری؛ محسن واعظ قاسمی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 139-192

https://doi.org/10.22054/jims.2020.43151.2330

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها یک روش مفید جهت اندازه گیری کارایی نسبی عملکردی و محیطی یک زنجیره تامین پایدار می باشد. بخش های یک زنجیره تامین براساس فعالیت اقتصادی دو نوع خروجی تولید میکنند و ورودی ها به دو دسته تحت دسترس پذیری عادی و مدیریتی افراز میشوند. این مقاله مدلی را برای تعیین کارایی یک زنجیره تامین جهت سرمایه گذاری روی نوع خاصی از ورودی ...  بیشتر