مدل چندمحصولی تولید اقتصادی و سفارش اقتصادی با هزینه های نگهداری متفاوت

مهناز افراسیابی؛ احمد صادقی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8117

چکیده
  مدلهایی که در زمینه مدیریت موجودی ارائه شدهاند پارامترهای متعددی را در بر میگیرند. نکتهای که درمدل های کلاسیک مربوط به تعیین مقدار اقتصادی سفارش و مقدار اقتصادی تولید وجود دارد ثابت بودنپارامترهایی نظیر هزینه نگهداری و هزینه راهاندازی و نرخ تقاضا در این مدلهاست. این مساله موجب عدمنزدیکی مقدار اقتصادی سفارش و تولید در حالت کلاسیک ...  بیشتر

مدل چندمحصولی با لحاظ کردن هزینه نگهداری و خرید به صورت تابعی افزایشی از سیکل سفارش

مهناز افراسیابی؛ احمد صادقی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7342

چکیده
  در این مقاله مدل های کلاسیک سفارش اقتصادی و تولید اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه نگهداری و خرید بهصورت تابعی افزایشی و پیوسته از سیکل سفارش توسعه داده می شود. دو مدل ارائه شده است که مدل اول،مدل سفارش اقتصادی با فرض غیر مجاز بودن کمبود می باشد و مدل دوم هم مدل تولید اقتصادی با فرض غیرمجاز بودن کمبود است، از آنجاییکه مدل از نوع برنامه ...  بیشتر