مدلی ریاضی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در زنجیره تامین

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید مرادی؛ کامران فیضی

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 33-64

https://doi.org/10.22054/jims.2021.49211.2429

چکیده
  نظر به اهمیت تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین سرمایه در گردش و سودآوری آنها، این تحقیق به ارائه یک مدل ریاضی برای تامین مالی این شرکتها به روش فاکتورینگ در زنجیره تامین پرداخته است. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بوده که بیشتر در مورد شرکتهای کوچک و متوسط کاربرد دارد. لذا این تحقیق ...  بیشتر