توسعه مدل مفهومی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی با رویکرد کیفی

نوید پیشکار؛ محمد علی نسیمی؛ مریم رحمتی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 335-357

https://doi.org/10.22054/jims.2021.53442.2509

چکیده
  هدف از این پژوهش توسعه مدل مفهومی و دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی است. با توجه به بررسی های انجام شده درتحقیقات داخل ایران و جهان در زمینه زنجیره تامین سبز تحقیقات جامعی صورت نگرفته است.. روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. تحلیل داده ها ...  بیشتر