مدیریت زنجیره تامین
ارزیابی تأثیر ریسک‌های زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید با استفاده از شبکه بیزین (مورد مطالعه: کارخانه تولیدی پوشاک هپی‌لند)

مونا موسوی؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری

دوره 21، شماره 69 ، تیر 1402، ، صفحه 161-198

https://doi.org/10.22054/jims.2023.53606.2513

چکیده
  افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های موجود در سازمان‌ها از یک سو و افزایش ریسک‌های موجود از سوی دیگر، باعث شده که مدیران به‌منظور کاهش انحراف از اهداف تعیین‌شده، ارزیابی و مدیریت ریسک را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند؛ بنابراین ریسک‌ یکی از چالش‌های بسیار مهم زنجیره تأمین است که می‌تواند بر عملکرد توسعه محصول جدید تأثیرگذار باشد. ...  بیشتر