مدل سازی و حل مسئله ی موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه در شرایط وابستگی کیفیت به زمان و هزینه

عباس شول؛ اسماعیل کشاورز

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 125-157

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9109

چکیده
  در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - -منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیتاجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها،یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه ...  بیشتر

ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

امیر عباس نجفی؛ فرامرز شمس ناتری؛ محمد نجفی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مسائل کاربردی زمان بندی پروژه، که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته، مسألةسرمایه گذاری در منابع می باشد. در این مسأله، برخلاف سایر مسائل زمان بندی پروژه، سطح دردسترسبودن منابع موردنیاز پروژه به صورت متغیر تصمیم مطرح شده و مدنظر است که علاوه بر زمان بندیفعالیت ها، سطح تدارک منابع نیز مشخص گردند. مطالعات انجام شده در ...  بیشتر