نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی/ دانشگاه نیروی انتظامی امین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

یکی از عوامل موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان انتخاب فنّاوری مناسب جهت تجاری‌سازی و ارائه‌ی آن به بازار می‌باشد. توسعه‌ی محصول جدید به‌عنوان راه ورود بسیاری از شرکت‌ها نوظهور به بازار و موفقیت آن‌ها شناخته می‌شود، به همین منظور اکثر آن‌ها به دنبال ایجاد فرایندی پویا با سرعت و انعطاف مناسب می‌باشند. یکی از الزامات چنین فرایندی شناخت و ارزشیابی مناسب فنّاوری‌های جدید می‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید فناورانه در سازمان در یک تحقیق کتابخانه‌ای موردبررسی قرار گرفتند و درنهایت 15 عامل، به‌عنوان عوامل تأثیرگذار در ارزشیابی توسعه محصول فنّاورانه جدید در نظر گرفته شدند. نتایج آزمون t یک‌طرفه، مشخص نمود که 12 عامل از این 15 عامل به‌عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفته شدند (P Value<0.05). درنهایت با نظر خبرگان این 12 عامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت‌بندی شدند. رقابت در بازار، سودبخشی، زمان موردنیاز برای تجاری‌سازی و نیاز مشتریان، بیشترین تأثیر را در ارزشیابی محصول فنّاورانه جدید داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and rank the factors affecting the development of technological products using hierarchical fuzzy techniques

چکیده [English]

One of the success factors for firms to choose appropriate technology for commercialization of knowledge-based activities and submit it to the market. New product development as a way of Emerging Companies entry market into the market, and their success is known therefore, they are seeking to create a dynamic process with speed and flexibility are good. One of the requirements of such a process is the identification and evaluation of appropriate new technologies. In this study, the factors affecting the successful implementation of development of technological products were studied in a research library and finally 15 factors influencing factors were considered in the evaluation of new technological product development. Sided t-test results revealed that 12 of these 15 factors were considered as factors (P Value <0.05). Finally, the experts of the 12 factors were Prioritization Using Fuzzy AHP. Market competitiveness, profitability, time needed for commercialization and customer needs, new technologies had the greatest impact on product evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology commercialization
  • product development
  • technological
  • analytical hierarchy