نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

چکیده

این پژوهش رابطه بین کیفیت زندگی کار، تعهد سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی را بررسی می‌کند. از طریق این بررسی، مقاله در صدد تعیین روابط معنادار و اثرگذار بین سازه‌های فوق است. به این منظور یک پژوهش تجربی با مشارکت 220 نفر از اساتید و کارمندان اداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کاری اثر معنادار و مثبت بر هر دو سازه تعهد سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی دارد. همچنین، تعهد سازمانی اثر معنادار و مثبت بر بهره‌وری نیروی انسانی دارد. علاوه بر این، تعهد سازمانی بطور جزئی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی را میانجی‌گری می‌کند. این نتیجه، بیانگر اهمیت اساسی متغیر کیفیت زندگی کاری در بهبود بهره‌وری کارکنان دانشگاه است. این متغیر هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم، بواسطه متغیر تعهد سازمانی، بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه اثر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Quality of work life, Human Resource Productivity and Organizational commitment in Islamic Azad University of Zanjan

نویسندگان [English]

  • parisa mohammadi 1
  • mahmood doroodian 2

1 Industrial engineering department,Faculty of Industrial and Mechainical engineering,Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Industrial engineering department, Faculty of Industrial and Mechainical engineering, Islamic Azad university,Qazvin,Iran

چکیده [English]

This study investigates the relationship between quality of work life, organizational commitment and human resource productivity in Islamic Azad University. By means of this investigation this paper aims to determine the significant and influential relations between the constructs. For this purpose an empirical research including 220 academic and administrative staff of Islamic Azad University of Zanjan was conducted. A regression based methodology was used to analyze the collected data. The study reveals that quality of work life impacted both the organizational commitment and human resource productivity significantly and positively. Similarly, the organizational commitment had a significant and positive effect on human resource productivity. Moreover, organizational commitment partially mediates the relationship between quality of work life and human resource productivity.This result highlights the fundamental importance of the quality of work life variable in order to improve human resource productivity of the University’s staff. The variable had positive effect on human resource productivity through a direct path and an indirect path via organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of work life
  • Human Resource productivity
  • Organizational commitment
  • Regression analysis
  • mediate