نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مدیریت روابط در زنجیره تأمین تأثیر قابل توجهی بر رقابت‌های عملیاتی، عملکرد و سودآوری شرکتها دارد و قدرت یکی از مفاهیم مهمی است که در روابط بین اعضای زنجیره تأمین در نظر گرفته می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت در روابط اعضای زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتهای ساختمانی در شهر سمنان است. اعتماد، تعهد و عملکرد استراتژیک نیز به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شده‌اند. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکتهای ساختمانی شهر سمنان است. بدین منظور، 140 پرسشنامه از این جامعه جمع‌آوری و فرضیات پژوهش به کمک معادلات ساختاری، بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که قدرت غیراجبار، تأثیر مستقیم و معنادار بر اعتماد و تعهد در روابط زنجیره تامین در صنعت ساختمان دارد، در صورتیکه قدرت اجبار بر اعتماد تأثیر معکوس و معناداری داشته است. تأثیر مستقیم و معنادار اعتماد بر تعهد و عملکرد مالی و عملکرد استراتژیک شرکت تأیید شده است. تعهد در روابط زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک و عملکرد مالی تأثیر مستقیم و معنادار داشته و تأثیر مستقیم و معنادار عملکرد استراتژیک بر عملکرد مالی نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Power on Financial Performance in Relations between Members of the Supply Chain in Building Industry

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kashi 1
  • Mehri Shahriari 2

1 .Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 PhD Candidate in Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran

چکیده [English]

Relationship management in the supply chain has a significant impact on the operational competitiveness, performance and profitability of the companies
and power is one of the important concepts that is considered in the relationships between members of a supply chain. The purpose of this study was to investigate the effect of power in supply chain members’ relationships on financial performance of building companies in Semnan. Trust, commitment and strategic performance are also used as mediator variables.
This applied research method is descriptive. The research population is the managers of construction companies in Semnan city. For this purpose, 140 questionnaires were collected from this community. The research hypotheses were studied using structural equation modeling. Results show that non-coercive power has a direct and significant impact on trust and commitment in relations between members of the supply chain. If the coercive power has a reciprocal and significant effect on trust. The direct and significant effects of trust on commitment and financial performance and strategic performance have been confirmed. Commitment has a direct and significant effect on strategic performance and financial performance and the direct and significant impact of strategic performance on financial performance has also been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • Commitment
  • Trust
  • Strategic Performance
  • Financial Performance
آقاجانی. حسنعلی، روانستان. کاظم (1393). بررسی تاثیر مولفه‌های تامین در مدیریت زنجیره عرضه بر شاخص‌های عملکردی سازمان با روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک خودرویی ایران)، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره 2، ص 219-240.
بنی‌هاشمی. سید علی، حاجی مولانا. سید محمد (1396). تحلیل حساسیت اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین چهار سطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا. فصلنامه مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 1، ص 43-58.
بیگلری. احمد (1389). بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
داوری. علی، رضازاده. آرش (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم­افزار پی ال اس. تهران: جهاد دانشگاهی.
رضائی پندری. عباس، آذر. عادل، تقوی. الهوردی، مقبل باعرض. عباس (1393). ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی، چشم­انداز مدیریت صنعتی، شماره 16، ص 75- 93.
طالبی. داوود، ملاطایفه. فاطمه (1390). رویکرد ارزیابی و انتخاب عرضه­کنندگان در طول زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه­ریزی خطی چندهدفه فازی. چشم­انداز مدیریت صنعتی، شماره 2، ص 27-42.
عبدالوند. محمدعلی، شماعی. آناهیتا (1388)، ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره تامین (مطالعه موردی: کارخانجات موادغذایی استان اصفهان). مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، ص 69-98.
قاسمیه. رحیم، جمالی. غلامرضا، کریمی اصل. الهام (1394). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره،  فصلنامه مدیریت صنعتی، سال هفتم، شماره 4، ص 836-813.
محسنین. شهریار، اسفیدانی. محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS. تهران: کتاب مهربان نشر.
محمدی. امیرسالار، عالم تبریز. اکبر، پیشوایی. میرسامان (1397). طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته همراه با تصمیم‌های مالی در شرایط عدم قطعیت. فصلنامه مدیریت صنعتی، سال دهم، شماره 1، ص 61-84.
مزروعی نصرآبادی. اسماعیل، الفت. لعیا، امیری. مقصود، خاتمی فیروزآبادی. سیدمحمدعلی (1393)، شناسایی و دسته­بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست­باف ایران. دو فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، سال دهم، شماره 26، ص 61-76.
هومن. حیدرعلی (1395). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
هیر. جوزف، هالت. توماس، رینگل. کریستین، سارستد. مارکو (1395)، مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی. عادل آذر و رسول غلامزاده، تهران: نگاه دانش
 
Abosag, I. and Lee, Joong-Woo (2013), “The Formation of Trust and Commitment in Business Relationships in the Middle East”, International Business Review, Vol. 22. PP: 602-614.
Abu Saleh, M., Ali, M. Yunus, and Mavondo, Felix. T. (2014), “Drivers of Important Trust and Commitment: Evidence from a Developing Country”, Journal of Business Research, Vol. 67, PP: 2523-2530.
Akintoye, A, Mcintosh, George, and Fitzgerald, Eamon (2000), “A Survey of Supply Chain Collaboration and Management in the UK Construction Industry”, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 6, PP: 159-168.
Behara, P. and Mohanty, R. P., and Prakash, A. (2018). “An Investigation of Implementation Issues Process Phases and Knowledge Areas of Project Management in the Performance of Construction Supply Chains”, Int. J. Project Organisation and Management, Vol. 10, No. 2, PP: 137-157.
Belaya, V., Torok, T. and Hanf, J. (2008). “Recognizing the Links between Power and Trust in Managing Supply Chain Relationships”. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists.
Bjornskov, C. and Meon, P. (2015). “The Productivity of Trust”. World Development, Vol. 70, PP: 317-331.
Briscoe, G. H., Dainty, A. R. J., Millett, S. J., and Neale, R. H. (2004). “Client-Led Strategies for Construction Supply Chain Improvement”, Construction Management & Economics, Vol. 22, PP: 193-201.
Cambra, J. J. and Polo, Y. (2008). “Creating Satisfaction in the Demand-Supply Chain: The Buyers’ Perspective”, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 13, No. 3, PP: 211-224.
Chau, K. Y, Wang, C. H., Luo, J. M and Huang, S. Z. (2018), “A Study on Structural Embeddedness of Supply Chain and Firm Performance- Based on the Moderation of Integration Mechanism”, Journal of Interdisciplinary Mathematics, Vol. 21, No. 2, PP: 329-339.
Chinomona, R. and Cheng, J. (2013). “Distribution Channel Relational Cohesion Exchange Model: A Small to Medium Enterprise Manufacturer’s Perspective”, Journal of Small Business Management, Vol. 51, No. 2, PP: 256-275.
Cox, A. (1999). “Power, Value and Supply Chain Management”, Supply Management: An International Journal, Vol. 4, No. 4, PP: 167-175.
Cox, A. and Ireland, P. (2002), “Managing Construction Supply Chains: The Common Sense approach. Engineering. Construction Architectural Management, 9 (5,6): 409-418.
Dallasega, P., Rauch, E. & Linder, C. (2018). “Industry 4.0 as an Enabler of Proximity for Construction Supply Chain: A Systematic Literature Review”. Computers in Industry, Vol. 99, 205-225.
Doney, P. M. and Cannon, J. P. (1997). “An Examination of the Nature of Trust in Buyer–Seller Relationships”. Journal of Marketing, Vol. 61, No. 2, PP: 35–51.
Dubois, A. and Gadde, L. E. (2000), “Supply Strategy and Network Effects- Purchasing Behavior in the Construction Industry”, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 6, PP: 207-215.
Dwyer, F. R, Schurr, P. H. and Oh, S. (1987). “Developing Buyer-Seller Relationships”, Journal of Marketing, Vol. 51, No. 2, PP: 1−27.
Franco, M. J. S. (2009). “The Moderating Effects of Involvement on the Relationships between Satisfaction, Trust and Commitment in E- Banking”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 23, PP: 247-258.
Fullerton, G. (2003). “When Does Commitment Lead to Loyalty”, Journal of Service Research, Vol. 5, No. 4, PP: 333–344.
Geyskens, I., Steenkamp, J.  E. M., Scheer, L. K., and Kumar, N. (1996). “The Effects of Trust and Interdependence on Relationship Commitment: A Trans-Atlantic Study”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 13, No. 4, PP: 246–258.
Gounaris, S. P. (2005). “Trust and Commitment Influences on Customer Retention: Insights from Business-to-Business Services”, Journal of Business Research, Vol. 58, No. 2, PP: 126–140.
Hausman, A. and Johnston, W. J. (2010). “The Impact of Coercive and Non- Coercive Forms of Influence on Trust, Commitment, and Compliance in Supply Chains”, Industrial Marketing Management, Vol. 39, PP: 519-526.
Huang, Y. and Wilkinson, I. F. (2013). “The Dynamics and Evolution of Trust in Business Relationships”. Industrial Marketing Management, Vol. 42, PP: 455-465.
Jain, M., Khalil, S., Johnston, W. J. and Chang, J. (2014). “The Performance Implications of Power-Trust Relationship: The Moderating Role of Commitment in the Supplier- Retailer Relationship”. Industrial Marketing Management, Vol. 43, PP: 312-321.
Jain, V., Kumar, S., Kundu, A. and Chandra, C. (2016). “Linking Procurement Operations to Power- Influence in a Supply Chain”. Journal of Manufacturing Systems, Vol. 41, PP: 201-210.
Jarratt, D. and Ceric, A. (2015). “The Complexity of Trust in Business Collaborations”. Australasian Marketing Journal, Vol. 23, PP: 2-12.
Johnsen, R. E. and Lacoste, S. (2016). “An Exploration of the Dark Side Associations of Conflict, Power and Dependence in Customer- Supplier Relationships”. Industrial Marketing Management, Vol. 59, PP: 76-95.
Johnson, J. L. (1999). “Strategic Integration in Industrial Distribution Channels: Managing the Inter-Firm Relationship as a Strategic Asset”. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 27, No. 1, PP: 4–18.
Kabadayi, E., Alan, A., and Erdebil, A. (2011). “The Factors Affecting the Level of Trust between Buyer- Seller: An Example from Household Appliances Sector”. Journal of Global Strategic Management, Vol. 9, PP: 31-39.
Katiyar, R., Meena, P., Barua, M. K., Tibrewala, R. and Kumar, G. (2018). “Impact of Sustainability and Manufacturing Practices on Supply Chain Performance: Finding from an Emerging Economy”. International Journal of Production Economics, Vol. 197, PP: 303-316.
Keh, H. and Xie, Y. (2009). “Corporate Reputation and Customer Behavioral Intentions: The Roles of Trust, Identification and Commitment”. Industrial Marketing Management, Vol. 38, PP: 732-742.
Kim, M. and Chai, S. (2017). “The Impact of Supplier Innovativeness, Information Sharing and Strategic Sourcing on Improving Supply Chain Agility: Global Supply Chain Perspective. International Journal of Production Economics, Vol. 187, PP: 42-52.
Leonidou, L. C., Talias, M. A., and Leonidou, C. N. (2008). “Exercised Power as Driver of Trust and Commitment in Cross Border Industrial Buyer Seller Relationships”. Industrial Marketing Management, Vol. 37, No. 1, PP: 92–103.
Liu, C., Shang, K., Lirn, T., Lai, K. and Lun, Y.H. V. (2018). “Supply Chain Resilience, Firm Performance, and Management Policies in the Liner Shipping Industry”. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 110, PP: 202-219.
Luque, R. A., Garcia, J. A., and Lopez, C. M. (2015). “An Analysis of the Direct and Mediated Effects of Employee Commitment and Supply Chain Integration on Organizational Performance”, Int. J. Production Economics, Vol. 162, PP: 242-257.
Meqdadi, O., Johnsen, T. E., and Johnsen, R. E. (2017). “The Role of Power and Trust in Spreading Sustainability Initiatives Across Supply Networks: A Case Study in the Bio-Chemical Industry”. Industrial Marketing Management, Vol. 62, PP: 61-76.
Mokhtari, M. and Alirezaie, A. (2014). “An Investigation on the Effects of Supply Chain Management on Improvement of Firms’ Financial Performance”. Management Science Letters, Vol. 4, PP: 743-746.
Moorman, C. and Rust, R.T. (1999). “The Role of Marketing”. Journal of Marketing, Vol. 63, PP: 180–197 (special issue).
Moorman, C., Zaltman, G. and Deshpande, R. (1992). “Relationships between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust within and between Organizations”. Journal of Marketing Research, Vol. 29, No. 3, PP: 314–329.
Nielsen, B. (2007), “Determining International Strategic Alliance Performance: A Multidimensional Approach”. International Business Review, Vol. 16, No. 3, PP: 337–361.
Otamis, P. A., Saltik, I. A., and Babacan, S. (2015), “The Relationship between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 207, PP: 90-97.
Pradhan, S. and Routroy, S. (2018). “Improving Supply Chain Performance by Supplier Development Program through Enhanced Visibility”. Materials Today: Proceedings, Vol. 5, No. 2, PP: 3629-3638.
Ramaseshan, B., Yip, L. S.C. and Pae, J. H. (2006). “Power, Satisfaction, and Relationship Commitment in Chinese Store–Tenant Relationship and Their Impact on Performance”. Journal of Retailing, Vol. 82, Vo. 1, PP: 63–70.
Richard, J. E. and Zhang, A. (2011). “Corporate Image, Loyalty, and Commitment in the Consumer Travel Industry”. Journal of Marketing Management, Vol. 28, No. 5, 6, PP: 568-593.
Ryciuk, U. (2017). “Identification of Factors Related to Trust Formation in Construction Supply Chains”. Procedia Engineering, Vol. 182, PP: 627-634.
Segerstedt, A. & Olofsso, T. (2010). “Supply Chain in the Construction Industry”. Suuply Chain Management: An International Journal, Vol 15, No. 5, 347-353.
Sodhi, M. S. and Son, B. (2009). “Supply-Chain Partnership Performance”. Transportation Research Part E, Vol. 45, PP: 937-945.
Vaidyanathan, K. (2009). “Overview of It Applications in the Construction Supply Chain”. Construction Supply Management Handbook. W. J. O’Brien, C. T. Formoso, R. Vrijhoef and K. A. London. Boca Raton, CRC Press/ Taylor & Francis Group: 15 (1-32).
Vrijhoef, R., Koskela, L. & Howell, G. (2001). “Understanding Construction Supply Chains: An Alternative Interpretation”. Proceedings of 9th International Group for Lean Construction Conference.
Wang, C. L, Shi, Y. and Barnes, B. R. (2015). “The Role of Satisfaction, Trust and Contractual Obligation on Long-Term Orientation”. Journal of Business Research, Vol. 68, PP: 473-479.
Wang, R., Ho, C M. and Zhang, J. J. (2012). “Examining the Effects of Relationship Quality and Calculative Commitment on Sport Consumer Behaviors for Intercollegiate Athletics”. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, Vol. 5, PP: 301-328.
Wang, W.T., Wang, Y.S. and Liu, E. R. (2016). “The Stickiness Intention of Group- Buying Websites: The Integration of the Commitment- Trust Theory and E-Commerce Success Model”. Information and Management, Vol. 53, No. 5, PP: 625-642.
Wibowo, M. A. and Sholeh, M. N. (2015). “The Analysis of Supply Chain Performance Measurement at Construction Project”. Procedia Engineering, Vol. 125, PP: 25-31.
Xue, X., Wang, Y., Shen, Q. and Yu, X. (2007). “Coordination Mechanisms for Construction Supply Management in the Internet Environment”. International Journal of Project Management. Vol. 25, 150-157.
Yeung, J., Selen, W., Zhang, M. and Huo, B. (2009). “The Effects of Trust and Coercive Power on Supplier Integration”. Int. J. Production Economics, Vol. 120, PP: 66-78.
Zhang, M. and Huo, B. (2013). “The Impact of Dependence and Trust on Supply Chain Integration”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 43, No. 7, PP: 544- 563.
Zhao, X., Huo, B., Flynn, B. B. and Yeung, J. (2008). “The Impact of Power and Relationship Commitment on the Integration between Manufactures and Customers in a Supply Chain”. Journal of Operations Management, Vol. 26, PP: 368-388.
Zou, S. and Cavusgil, S. T. (2002). “The GMS: A Broad Conceptualization of Global Marketing Strategy and its Effect on Firm Performance”. Journal of Marketing, Vol. 66, No. 4, PP: 40–56.